การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  
 

การขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ
เรื่องการขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ได้จัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
๑. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้  
        ๑.๑ มีสัญชาติไทย  
                        ๑.๒ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ    
                        ๑.๓ มีอายุ ๕๙ ปีบริบูรณ์ โดยเป็นผู้เกิดก่อนวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๔๙๖ (ในกรณีที่ในทะเบียนราษฎรไม่ปรากฏวันที่เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลนั้นเกิดในวันที่ ๑ มกราคม ของปีนั้น)  
                        ๑.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก่ ผู้รับเงินบำนาญเบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกันผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมะหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ
ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้  
                        ๒.๑ มีสัญชาติไทย  
                        ๒.๒ มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ    
                        ๒.๓ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ    
                        ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์ของรัฐ  
๓. ขั้นตอนการยื่นคำขอ  
                     ๓.๑ ในกรณีที่ผู้สูงอายุหรือผู้พิการมายื่นลงทะเบียนด้วยตัวเองต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ให้นำหลักฐานดังต่อไปนี้    
                               ๓.๑.๑ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยองค์การของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา สำหรับคนพิการให้ใช้บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการพร้อมสำเนา    
                               ๓.๒.๒ ทะเบียนบ้าน  
                              ๓.๒ ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้ อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุหรือผู้พิการแทนก็ได้ โดยให้ยื่นพร้อมกับเอกสารของผู้รับมอบอำนาจดังนี้  
                               ๓.๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยองค์การของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา    
                               ๓.๒.๒ ทะเบียนบ้าน
อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้สูงอายุ หรือผู้แทน ไปยื่นจดทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ ในวัน และเวลาราชการ โดยจะได้รับเงินภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี 2556 เป็นต้นไป ในลักษณะอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับเงิน 600 บาท, อายุ 70-79 ปี ได้รับเงิน 700 บาท, อายุ 80-89 ได้รับเงิน 800 บาท และอายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน 1,000 บาท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ โทร. 056-980120 ในวัน และเวลาราชการ
                  

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2555 เวลา 15.25 น. โดย คุณ นพรัตน์ เสมาทอง

ผู้เข้าชม 4571 ท่าน

 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 0679574 เริ่มนับ 8 เม.ย. 2554