หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
   
 
ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 
 
 


 
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กรณีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้า  
 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2562 - 2566) ยุทธศาสตร์ที่ 5 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพและตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ประกอบกับแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเทโพ ส่งเสริมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต กรณีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ไว้

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2563 เวลา 17.16 น. โดย คุณ ณิชา สามัญเขตกิจ

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน/สายด่วน
โทร : 056-980-120 , 056-980-125