คู่มือประชาชน

    ยกเลิกการค้นหา  
       

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน


การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


การรับชำระภาษีป้าย


แบบฟอร์มภาษีบำรุงท้องที่


การขออนุญาตติดตั้งมิเตอร์น้ำประปาหมู่บ้าน


การขอรับบริการถังขยะ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

  (1)     2      3